مركز تحقيقات مقاومتهاي ميكروبي
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
br ENGLISH
ليست طرح هاي مصوب

 

 
طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 95
 
 

1-     بررسي يافته­ هاي اپيدميولوژيك و بيماري­هاي زمينه­ اي بيماران فوت شده ناشي از آنفولانزا در استان مازندران در سال 1394­ .

            مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي 
 

2-     بررسي تاثير استفاده از ديوسمين پس از هموروئيدكتومي بر بازده عمل در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري.

           مجري طرح: دكتر مينا الوندي پور- نوع طرح: پايان نامه دستياري جراحي عمومي
 

3-     تاثير تزريق داخل اسفنكتري بوتاكس حين عمل هموروئيدكتومي بر پيامدهاي باليني دو سوي كور پس از عمل در بيماران مبتلا به هموروئيد مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) ساري از ابتداي تير ماه 1394 تا انتهاي دي ماه 1394.

           مجري طرح: دكتر مينا الوندي پور- نوع طرح: پايان نامه دستياري جراحي عمومي 
 

4-     بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك، باليني و پاراكلينيك اطفال مبتلا به بروسلوزيس بستري شده در بيمارستان­هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران.

            مجري طرح: دكتر سالار بهزادنيا- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 

5-     بررسي اپيدميولوژيك مسموميت در مراجعين بستري در بيمارستان آموزشي درماني رازي قائم شهر در سال 1393.

             مجري طرح: دكتر خسرو قاسم پوري 
 

6-      بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي-درماني بيمارستان رازي قائم شهر در خصوص بيماري آنفولانزا (H1N1) در سال 1394.

             مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي
     
      7-   بررسي ميزان آسيب كبدي در هپاتيت مزمن B و C با استفاده از اندكس APRI و FIB4 در مقايسه با فيبرواسكن.
             مجري طرح : دكتر نرگس نجفي  ـ نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 
       8- اپيدميولوژي و ميكروبيولوژي كانديدمي يا در ايران.
           مجري طرح : دكتر حميد بدلي 
 
       9-  تعيين اثر درماني ديفن سيپرون موضعي در درمان زگيل دست و پا ومقايسه آن با كرايوتراپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان
            بوعلي سينا در سال  1395.
               مجري طرح : دكتر قاسم رحمت پور ـ  نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 
          10- بررسي بيان  ژن هاي دخيل در ايمني ذاتي در ماكروفاژ هاي آلوده به سل ريوي مايكوباكتريوم (MTB) در محيط كشت .
               مجري طرح : دكتر محمد رضا مهدوي (مجري اول) و دكتر فرهنگ بابا محمودي (مجري دوم ) 
 
          11- نقش عوامل زمينه اي و ريسك فاكتورهاي بروز عوارض آنفلوانزا در بيماران بستري شده در استان مازندران (بيمارستان رازي قائمشهر در
              پاييز وزمستان 1394).
                 مجري طرح: دكتر نرگس نجفي- نوع طرح: پايان نامه دستياري 
 
      
 
 

 
 
 
                                               طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 94

 

 

   1-     بررسي مورتاليتي و موربيديتي بيماران بستري شده به علت مصرف قرص برنج در سال 1392 در بيمارستان رازي قائمشهر

     مجري: دكتر حسين منتظر. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

   2-     بررسي ارزش پيشگويي كننده بيوماركر آنژيوپويتين2 در تشخيص عوارض بيماري لپتوسپيروز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائمشهر از ابتداي سال 94 تا پايان شهريور 95

     مجري: دكتر عليرضا داودي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

   3-     بررسي مقايسه اي مراقبت هاي انجام شده بر كيفيت زندگي عمومي و اختصاصي گروهي از بيماران HIV مثبت در استان مازندران  

     مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

   4-     بررسي اثر داروي ايزوترينوئين و داكسي سايكلين خوراكي بر فلور طبيعي بيني و حلق در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس و مقايسه آن با گروه شاهد مراجعه كننده به درمانگاه پوست  بيمارستان بوعلي سينا شهر ساري در سال 93-94

           مجري: دكتر قاسم رحمت پور. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
      5- بررسي سطح آگاهي و دانش پزشكان و پرستاران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مورد تب كريمه كنگو.

       مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
       6- مقايسه سرانجام سل ريوي كاويتاري و غير كاويتاري بعد از درمان استاندارد 6 ماهه ضد سل، بررسي پنج ساله (1393-1389).

      مجري طرح: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

      7- بررسي فراواني گونه ها و سرووارهاي لپتوسپيرا جدا شده از نمونه هاي بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري در بيمارستان رازي قائمشهر

         طي سال هاي  1394 الي 1395.

        مجري طرح: دكتر نرگس نجفي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

     8- بررسي عوارض هماتولوژيك آنفولانزاي H1N1 2009 در بيماران مبتلا به آنفولانزاي بستري شده در بيمارستان رازي قائم شهر و

         امام خميني ساري، زمستان 1394.

         مجري طرح: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 93

 

1.     بررسي جامع يافته​هاي كلينيكي و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به سل در مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر و مقايسه آن با انواع بيماري هاي زمينه اي در سال 1393-1394

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه  دستياري

2.     بررسي شيوع تظاهرات خارج كبدي در بيماران مبتلا به عفونت ويروس هپاتيت B و C مراجعه كننده به بيمارستان رازي قايمشهر در سال 94-1393

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح:  پايان نامه پزشكي عمومي

3.     بررسي شيوع  باكتري ليستريا مونوسيتوژنز از نمو نه هاي واژينال زنان بروش كشت و  PCR در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1393

مجري: دكتر محمد آهنجان. نوع طرح:  پايان نامه پزشكي عمومي

4.     بررسي انواع هيستوپاتولوژيك درماتوفيبروما ((Benin Fibrous Histiocytoma) در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سينا ساري بين سال هاي 1386 تا 1393

مجري: دكتر قاسم رحمت پور. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

5.     بررسي مقايسه اي اثر درماني مالاتيون 5/0% با كرم پرمترين 5% روي شپش سر كودكان 2 تا 17 سال

مجري: دكتر قاسم رحمت پور. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

6.     بررسي سرواپيدميولوژي Q Fever در بيماران با علائم شبه بروسلوز و پنوموني آتيپيك مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائم شهر در سال 1393

مجري: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح: پايان نامه دستياري

7.     ارزيابي حساسيت دارويي 5 داروي ضد قارچي عليه گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از نمونه هاي باليني و محيطي

    مجري: دكتر حميد بدلي. نوع طرح: پايان نامه كارشناسي ارشد

8.     بررسي باليني و آزمايشگاهي كيست هيداتيك در بيماران بستري شده در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي از سال 83-93

مجري: دكتر شيرزاد غلامي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

9. بررسي ارتباط ميان پلي مرفيسم هاي ژن NAT2 و بروز سميت كبدي ناشي از مصرف دارو در بيماران مبتلا به سل استان مازندران : يك مطالعه آينده نگر

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي-دكتر نعمت الله آهنگر. نوع طرح:  پايان نامه دستياري

10. بررسي اپيدميولوژيك وپيامدهاي باليني بيماران با عفونت پاي ديابتي بستري در بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي و درماني رازي قائمشهر و امام خميني ساري در سال 93-92

مجري: دكتر احمد عليخاني. نوع طرح: پايان نامه دستياري

11. خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و سرانجام بيماران مبتلا به آنتراكس بستري شده در بيمارستان رازي قائمشهراز سال هاي 1383 تا 1392

مجري: دكتر نرگس نجفي

12. بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك ، باليني و پاراكلينيك بيماران مبتلا به بروسلوزيس در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي قائمشهر

 مجري: دكتر نرگس نجفي. نوع طرح:  پايان نامه پزشكي عمومي

13. A randomized double blind placebo-controlled trial: comparison of azithromycin with doxycycline prophylaxis against leptospirosis in human in an endemic area

مجري: دكتر احمد عليخاني. نوع طرح:  پايان نامه دستياري

 

 

 

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 92

1-     بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماري هاي عفوني در بيماران سالمند بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي قائمشهر بين سالهاي  1389تا 1391  مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

2-     بررسي خصوصيات باليني و آزمايشكاهي بيماران بستري شده با تشخيص ايدز در بيمارستان رازي قائمشهر از 1385 تا 1392

 

 مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

3-     بررسي فراواني انواع سروتيپ هاي موارد ويبريوكلرا جدا شده از نمونه مدفوع بيماران مبتلا به وبا در استان مازندران

 مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي- دكتر عليرضا داودي)

4-     بررسي علل باكتريايي عفونت هاي بيمارستاني و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در بيمارستان آموزشي امام سجاد(ع) رامسر در سال 91-92

مجري: دكتر محمد آهنجان

5-     بررسي شيوع و مقاومت آنتي بيوتيكي آسينتو باكتر جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ICU)بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به روش E-Testدر سال 1393-1392

مجري: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح:  پايان نامه دستياري

6-     بررسي نقش بيوماركرهاي شيميايي CRP، پره كلسيتونين، و پنتراكسين در پيش بيني بروز عفونت در سكته مغزي ايسكميك در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي قائمشهر و بوعلي سينا ساري در سال 92-93

مجري: دكتر نرگس نجفي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

7-     بررسي عوامل خطراحتمالي ايجاد عفونت پس از جراحي قلب بازدر بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه زهرا (س)شهرستان ساري در سال1392-1393

مجري: دكتر عليرضا داودي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

8-     بررسي سطح آگاهي و نگرش پزشكان عمومي استان مازندران از مايع درماني خوراكي در اسهال حاد كودكان در تابستان

مجري: دكتر سالار بهزاد نيا

 

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 91

 

1-       بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك ، باليني و پاراكلينيك انواع       عفونتهاي سيستم عصبي مركزي  در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي قائمشهر

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
1395/09/23
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal